Zásady ochrany osobných údajov

 

ERIS s.r.o.

Betliarska 12,851 07 Bratislava 5

IČO: 36 762 946, DIČ: SK2022372429

(ďalej len: „Správca“)

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE

a.) Spracovávanie osobných údajov sa riadi Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“).

b.) Doplňujúce definície:

Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe prostredníctvom jedného alebo viacerých špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby vrátane IP čísla zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

c.) Kontaktné údaje správcu:

•  adresa: Betliarska 12,851 07 Bratislava 5

•  e-mail: recepcia@melroseapartman.sk

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a.) Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli pri vyplnení rezervačného formulára na webovej stránke www.melroseapartman.sk na základe záujmu o jednu alebo viac z jeho služieb.

b.) Spracované osobné údaje:
• Meno a priezvisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Iné údaje poskytnuté prostredníctvom formulára

c.) Spracovateľom osobných údajov je výlučne osoba správcu.

d.) Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie cenovej ponuky za služby poskytnuté správcom a ďalsia komunikácia v nadväznosti na prejavený záujem o služby správcu.

e.) Správca uchováva osobné údaje po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje sú uchované v zabezpečenom účte správcu a zabezpečenej emailovej adrese správcu.

 

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

a.) Za podmienok stanovených v GDRP máte právo na:

• prístup ku svojim osobným údajom
• opravu osobných údajov
• vymazanie osobných údajov
• obmedzenie spracúvania osobných údajov
• prenos údajov
• namietať proti marketingovým alebo iným účelom spracovania osobných údajov
• odvolať súhlas

 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

a.) Požiadať o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy na kontaktne údaje správcu uvedené vyššie.

 

BEZPEČNOSŤ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

a.) Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

b.) Súhlasom so spracovaním osobných údajov beriete na vedomie, že osobné údaje sú prenášané prostredníctvom internetovej siete. Správca nezodpovedá za škody v prípade zneužitia osobných údajov inými ososbami v prípade zneužitia prostredníctvom takéhoto prenosu osobných údajov.

 

Odoslaním rezervačného formulára na webovej stránke www.melroseapartman.sk vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s bodmi uvedenými vyššie. Súhlas na spracovanie osobných údajov dávate po dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. Odoslaním rezervačného formulára potvrdzujete, že ste boli poučený o svojich právach.

 

Aktuálna verzia zásad bola prijatá s účinnosťou od 23.4.2024.

 

Návrat hore